ИркӘм

Музыка: Татарская нар.
Слова: Татарская нар.

ИркӘм

Ege parmatu sinem
irkem gen minem
Sinevashe guvan
guvan midem
Blis paushladem
masuen tin kem
Merlerge lerge
yozmele ishken
Blis paushladem
masuen tin kem
Merlerge lerge
yozmele ishken

Yeshle partutetlem
mandu kinem
Oshlagurmanda
gur mandu kinem
Blis paushladem
masuen tin kem
Merlerge lerge
yozmele ishken

Sine hauiskal
avarmente guzgelemasam
Ta de sinakiten
blis paushladem
Masuen tin kem
merlerge lerge
Yozmele ishken
blis paushladem
Masuen tin kem
merlerge lerge
Yozmele ishken
merlerge lerge
Yozmele ishken
merlerge lerge
Yozmele ishken
merlerge lerge
Yozmele
ishken

Наверх