Сагыну

Музыка: Татарская нар.
Слова: Татарская нар.

Сагыну

Siai du gular dai supa
gular daridu olalar
Nevov merine
govas nes ansi
Geves merine yorala
nevov merine
Govas nes ansi
geves merine yorala

Nevses sengulagu
sonnalji
Sulerenes sinu sagynu
ou shu-shu jas
Yargushlar ginu
tus lushgilerges
Yashguashler
ou shu-shu jas
Yargushlar
ginu
Tus lushgilerges
yashguashler

Ou vin shar
gizler devine
Syznanvessinar derise
yoretende
Jolar gipasan
geves merine yorala
Yoretende yorala
yorala
Jolar gipasan
geves merine yorala
Yoretende
yorala

Nevses sengulagu
sonnalji
Sulerenes sinu sagynu
ou shu-shu jas
Yargushlar ginu
tus lushgilerges
Yashguashler
ou shu-shu jas
Yargushlar
ginu
Tus lushgilerges
yashguashler

Siai du gular dai supa
gular daridu olalar
Nevov merine
govas nes ansi
Geves merine yorala
nevov merine
Govas nes ansi
geves merine yorala

Nevses sengulagu
sonnalji
Sulerenes sinu sagynu
ou shu-shu jas
Yargushlar ginu
tus lushgilerges
Yashguashler
ou shu-shu jas
Yargushlar ginu
tus lushgilerges
Yashguashler
ou shu-shu jas
Yargushlar ginu
tus lushgilerges
Yashguashler
ou shu-shu jas
Yargushlar ginu
tus lushgilerges
Yashguashler

Шрифты для сайта