Шахта кое

Музыка: Татарская нар.
Слова: Татарская нар.

Шахта кое

Itel janum
itel janum
Itel janum
balbaskashum ultikende
Balbaskashum bilde
kashlasparmas
Urtitelem dalbasta
ulbilde kashlasparmas

Shahta marma
suintushel
Sharma tuler
isearsinshul
Balbaskashum
bilde kashlas
Bishlar moisen
bishlersen

Ege minem bilsamansa
uretaiem toimasashim

Шрифты для сайта