ӘтиемӘ

Музыка: Татарская нар.
Слова: Татарская нар.

ӘтиемӘ

Get poi shan
orasy onashy
Vitte shaigespus
aemastas
Si mine voldeler
yolgashan
Sin sheshke
onasin koayon
Atme sin etime otnatu
yorebit
Yormastar yorala
jenerme oumat jeyarsan
Yorebit
yormastar yorala

Bit naor germut
tar visata
Patlina sholbon
jalasus
Kavar sus
kisetem osada
Atme sin etime otnatu
atme sin etime otnatu
Yorebit
yormastar yorala
Jenerme oumat jeyarsan
yorebit
Yormastar
yorala

Get poi shan
orasy onashy
Vitte shaigespus
aemastas
Si mine voldeler
yolgashan
Sin sheshke
onasin koayon
Atme sin etime otnatu
yorebit
Yormastar yorala
jenerme oumat jeyarsan
Yorebit
yormastar yorala
Sin sheshke
onasin koayon
Atme sin etime otnatu
yorebit
Yormastar yorala
jenerme oumat jeyarsan

Наверх