Асан Хайретдинов - Ватаным

Асан Хайретдинов
Ватаным
-= Караоке =-

Ялы бой этегинде,
Къырымнынъ юрегинде
Чаларым макъам,
Йырларым йырым,
Янъгъырасын алемге.
Меним миллий менлигим,
Тилимнинъ дюльберлиги
Джанынъа синсин,
Эсинъе кирсин
Ватаннынъ дюльберлиги.
Эль-эльге биз бир миллет,
Енъильмез буюк къуввет,
Яраштырсын кокни таракъ-тамгъа!
Сенинъ эвлядым Ватаным,
Сен ичюн къангъа батарым мен,
Джандан чокъ сени севем!
Менимчюн ана-бабамсынъ,
Мени сакълап, къорчаларсынъ сен,
Джандан чокъ сени севем!
Къара денъиз елинде,
Эр тюрлю кошелерде,
Арарым сени,
Булурым сени,
Джандан севген Къырымым!
Эдждадым мында догъгъан,
Тамырын мында аткъан,
Кедерим меним,
Гъурурым меним,
Меним дюльбер Ватаным!
Эль-эльге биз бир миллет,
Енъильмез буюк къуввет,
Яраштырсын кокни таракъ-тамгъа!
Сенинъ эвлядым Ватаным,
Сен ичюн къангъа батарым мен,
Джандан чокъ сени севем!
Менимчюн ана-бабамсынъ,
Мени сакълап, къорчаларсынъ сен,
Джандан чокъ сени севем!
Эль-эльге биз бир миллет,
Енъильмез буюк къуввет,
Яраштырсын кокни таракъ-тамгъа!
Сенинъ эвлядым Ватаным,
Сен ичюн къангъа батарым мен,
Джандан чокъ сени севем!
Менимчюн ана-бабамсынъ,
Мени сакълап, къорчаларсынъ сен,
Джандан чокъ сени севем!
Сенинъ эвлядым Ватаным,
Сен ичюн къангъа батарым мен,
Джандан чокъ сени севем!
Менимчюн ана-бабамсынъ,
Мени сакълап, къорчаларсынъ сен,
Джандан чокъ сени севем!

Наверх